Property Verification

LabelField CodeType
Street Addressaddressstring
Property Namenamestring
Property Typetypestring
State NamestateNamestring
LGA NamelgaNamestring